a
aabbddd
q a
 
 
18-Jan-2009 1:53 PM "ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร.เมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110"

ค้นหา

กล่องแห่งความทรงจำ

=====================

คำอธิบายรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

=====================

# วิชาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 #

# วิชาเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 3 #

# วิชาพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 #

# วิชาเพิ่มเติม ช่วงชั้นที่ 4 #

=====================

แหล่งความรู้เพิ่มเติม

=====================

สรุปผลกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

สรุปผลกิจกรรมค่าย ฯ ครั้งที่ 7

สรุปผลกิจกรรมค่าย ฯ ครั้งที่ 8

สรุปผลกิจกรรมค่าย ฯ ครั้งที่ 9

สรุปผลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

สรุปกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2549

สรุปผลกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์

สรุปผลกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 1

20 -21 มกราคม 2550

ผลงานนักเรียน

MTS's Botany Garden

Swamp Forest

=====================

เลือกชม VDO เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

=====================

กิจกรรม

=====================

Mr.X

นายณัฐวุฒิ ช่างเหล็ก

ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (ปีการศึกษา 2548) เพื่อไปศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ณ สหพันธรัฐเยอรมนี

กล่องแห่งความทรงจำ

ม. 6/1 ปี 48

ใบที่ 1

ใบที่ 2

(HAPPY NEW YEAR 2007)

ใบที่ 3 หรือที่นี่

(HAPPY NEW YEAR 2008)

=====================

Ministry of  Science

Ministry of Education

Taluitamtawan

นกน้ำทั่วไทย

คนแบกเป้

 


ครูสมควร

นายสมควร ไข่แก้ว

ครู อันดับ คศ.2

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) , ค.บ.(ชีววิทยา)

E-mail : sak021@hotmail.com

 


ครูเลิศลักษณ์

นางเลิศลักษณ์ ชุมรักษ์

ครู อันดับ คศ.2

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

ศศ.บ. (วิทยาศาสตร์)

 


ครูนพชัย

นายนพชัย ลิ่มไทย

ครู อันดับ คศ.2

กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้

กศ.บ. (เคมี)

E-mail : Tatong-95@hotmail.com

 


ครูยรรยง

นายยรรยง อภิชิตโสภา

ครู อันดับ คศ.2

แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

กศ.บ. (ฟิสิกส์)

 


นางปราณี สุดสวาสดิ์

ครูอันดับ คศ.2

 


ครูสุภาพร

นางสาวสุภาพร หินน้อย

ครู อันดับ คศ.1

ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


นางสาวฉวีวรรณ ชูขันธ์

ครู ผู้ช่วย

วท.บ. (ฟิสิกส์)

 


นางสาวภิรมย์ เตียงกูล

ครู ผู้ช่วย

กศ.บ. (เคมี)

 


นายสุริยันต์ พรหมดวง

ครู ผู้ช่วย

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 


นางสาววัลย์ลิกา สวัสดี

ครู ผู้ช่วย

วท.บ. (ชีววิทยา)

 


นางสุจิตรา ชลธาร

พนักงานราชการ

ค.บ. (ชีววิทยา)

 


นางวัลลภา มีเจตนี

พนักงานราชการ

ค.บ. ( วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

 


นางสาวนฤนงค์ คล้ายชะเอม

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2551

สาขาวิชาชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


 


 

ภาพกิจกรรม ในวันวานที่ผ่านมา

หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต
สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

หนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร

ทีวี รายการโปรด

ผลงานนักเรียน

แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน (ในจังหวัดภูเก็ต)
 


pamai

กรมป่าไม้

1

กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เว็บไซต์นี้เปิดให้บริการตั้งแต่ วันที่ 24 กันยายน 2546